Стручни органи

Изборно веће

Изборно веће

Изборно веће чине наставници који су у радном односу на Факултету. Декан је председник Изборног већа по функцији. У случају спречености декана Факултета да председава седницама већа, замењује га продекан за наставу.

Надлежност Изборног већа је да:

– утврђује предлог за избор у звање наставника;
– врши избор у звање сарадника;
– одређује комисију за писање извештаја за избор у звање наставника и сарадника;
– доноси одлуку о објављивању конкурса за избор у звање наставника и сарадника;
– даје мишљење о избору наставника и сарадника на нематичним Факултетима за ужу научну област за које је Факултет матичан;
– обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

За пуноважно одлучивање потребно је да на седници Изборног већа присуствује најмање две трећине чланова Већа. Изборно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Већа с тим да одлуке из надлежности доносе наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Sites We Follow