Правна акта

Правилници

 1. Правилник о безбедности и здрављу на раду
 2. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
 3. Правилник о условима, начину организовања и вредновања добровољног рада студената
 4. Правилник о докторским студијама
 5. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – факултетски
 6. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника – универзитетски
 7. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације
 8. Правилник о начину и поступку стицања звања наставника и заснивања радног односа на Универзитету у Приштини
 9. Правилник о начину и поступку провере знања језика страних држављана – кандидата за упис на студијски програм
 10. Правилник о вредновању резултата научно-истраживачког рада наставника и сарадника
 11. Правилник о организацији и систематизацији послова
 12. Правилник о основним и дипломским студијама
 13. Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту
 14. Правилник о раду
 15. Правилник о коришћењу књижног фонда и документације библиотеке факултета и раду библиотечког одбора
 16. Правилник о раду службе за наставу и студентска питања
 17. Правилник о студентском парламенту
 18. Правилник о процедури пријема студената
 19. Правилник о завршном / мастер раду
 20. Правилник о уџбеницима и другим наставним средствима
 21. Правилник о научном и стручном усавршавању наставника и сарадника факултета
 22. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
 23. Правилник о критеријумима и условима прелаза са других високошколских установа на факултет
 24. Правилник о стручно-педагошкој пракси
 25. Правилник о издавачкој делатности Факултета за спорт и физичко васпитање
 26. Правилник о сталном стручном оспособљавању и усавршавању кадрова у спорту, рекреацији и корективној гимнастици
Sites We Follow