Стручне службе

Служба за наставу и студентска питања

Служба за наставу и студентска питања планира, руководи и организује послове уписа и овере семестра, сачињава распоред предавања, распоред испита, води евиденцију о дипломираним студентима и друге послове по налогу секретара Факултета.

Весна Бојовић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф службе
e-mail: dif.studentska@pr.ac.rs

Маја Јанковић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – основне академске студије

Служба за материјално – финансијско пословање

Служба за финансијско рачуноводствене послове организује вођење рачуноводствених послова, саставља финансијске извештаје, саставља и подноси финансијски план, саставља и подноси периодичне и завршне обрачуне и друге послове.

Горољуб Бојовић,
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
e-mail: dif.finansijska@pr.ac.rs

Весна Савић
Стручни сарадник за јавне набавке

Библиотека

Библиотека ради на пословима сређивања и одржавања библиотечког материјала, упућује кориснике ка информационим изворима, води евиденцију о издатим публикацијама и друге послове.

Татјана Јелић
Дипломирани библиотекар

e-mail: dif.biblioteka@pr.ac.rs

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове води евиденцију запослених на Факултету, припрема решења уговоре о раду, води поступке избора наставника и сарданика и друге послове по налогу секретара Факултета.

Видосава Арсенијевић
Секретар факултета

Марија Арсенијевић
Руководилац правних, кадровских и административних послова

Јелена Миливојевић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питанја – мастер академске студије

Биљана Станојевић
Правни сарадник

Љиљана Матић
Пословни секретар

Владимир Савић
Пројектант информационих система и програма

Сежан Казазић
Администратор информационих система и технологија

Иван Вулетић
Портир

Срђан Ђорђевић
Портир

Александар Ђелошевић
Портир

Јасмина Аритоновић
Чистатица

Sites We Follow